Uit het bestuur

Beste tuinders,

En dan breekt de laatste week van augustus alweer aan.
Met op de 26ste het eindfeest vanaf 16.00 uur in het Trefpunt en afsluiting van de viering van ons 50-jarige aanwezigheid op deze plek. Eerder hebben we dit jaar een succesvolle open dag en een gezellige feestavond met een verbluffend goede imitatie van Andre van Duin en Corrie van Gorp gehad. Met dank aan alle organisatoren!  Wat de toekomst ons qua beleid vanuit de gemeente betreft tasten we nog in het duister. De onderhandelingen liggen al maanden stil. In de gemeenteraad  zijn er voor het reces vragen over gesteld maar ook daar is nog geen antwoord opgekomen. Laten we hopen dat het geen stilte voor de storm is.

Save the date
Als volkstuin willen wij ons wel voorbereiden op de toekomst. In dat kader is er zondagmiddag 5 november een discussiebijeenkomst met onze leden over de toekomst, visie en strategie van  volkstuinvereniging Linnaeus. Dit mede aan de hand van het MJOP (MeerJarenOnderhoudsplan) waar nu aan gewerkt wordt en het Beheerplan tuinpark Linnaeus 2022-2025.  In september hoort u daar meer over!

De hand op de knip
Wat zich wel aftekent voor de toekomst is dat de gemeente bijvoorbeeld kan eisen dat er riolering komt. Dat voelt af en toe als het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hangt. Mede om deze reden maar ook na een waarschuwing van de kascommissie is op de bestuursvergadering van 15 augustus afgesproken een strikt begrotingsbeleid te voeren. De hand op de knip dus. Met een MJOP zal het overigens ook meer inzichtelijk worden hoe de financiële planning voor de komende vijf jaar eruit gaat zien. Onduidelijk is ook hoe het innovatie/investeringsfonds vanuit de gemeente georganiseerd zal gaan worden en hoe we daarvoor in aanmerking gaan komen. Kortom: voorzichtigheid geboden. Met alle commissies en groepen zal in het najaar een gesprek gevoerd worden om de uitgaven van 2023 en de  begroting voor 2024 te bespreken.

Wie o wie?
Herman Esveld kondigde het de laatste ALV al aan: hij wil nu echt gaan stoppen met het tweede penningmeesterschap. Wij zoeken dus iemand die op korte termijn de praktische zaken kan doen zoals de debiteuren en crediteuren administratie en de verzekeringen. Administratieve ondersteuning dus. Mocht dit op korte termijn niet lukken dan zullen we het een en ander moeten uitbesteden en dat gaat ten koste van ons aller portemonnee!

JOC wordt Activiteitencommissie.
De naam JOC (Jeugd en Ontspanningscommissie) past niet meer op deze tijd. Dit wordt nu de ActiviteitenCommissie. Saskia Hooft, coördinator van het JOC, zal op 26 augustus met het eindfeest haar functie neerleggen. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet en veel georganiseerd, ook voor kinderen. Saskia: dank daarvoor! 
Donald Swalue en Paddy Pietersen nemen de coördinatie en praktische planning dit najaar en het komende seizoen op zich. Maar: ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom bij hen.

Bamboe.
Schrik om het bericht inzake bamboe: het blijkt dat het bericht in de vorige nieuwsbrief bij een aantal tuinders tot het idee heeft geleid dat ze per ingang van direct hun bamboestruiken moesten verwijderen. Dat was niet de bedoeling. Het besluit om bamboe te gaan verbieden wordt nu in overleg met de ledenraad en met G&W verder uitgewerkt. In de ALV van mei 2024 zal hier een besluit overgenomen worden. Uitzondering kan er bijvoorbeeld gemaakt worden voor die tuinen waar bamboe duidelijk onder controle is. Maar daar waar het wel al problemen oplevert, zoals doorgroei naar de buren, zal het z.s.m. aangepakt moeten worden.  Ook wordt er gedacht aan een “Bamboe Task Force” die tuinders kan ondersteunen bij het verwijderen ervan. Wel zal vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk gelden dat er geen tuinen met bamboe meer verkocht mogen worden. Tenzij men onder de uitzonderingsclausule valt.

Tuincontrole
Onlangs zijn de door de vakvertegenwoordigers aangewezen “zorgtuinen” gecontroleerd. De tuinders krijgen hier bericht van en de gelegenheid om het een en ander weer in orde te brengen. Mocht dit niet of onvoldoende gebeuren dan wordt het een “probleemtuin”en valt men onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit kan uiteindelijk tot royement leiden.

Zonnepanelen
Besloten is om in totaal 60 zonnepanelen voor op het dak, dat daarvoor in orde is bevonden, van het Trefpunt aan te schaffen. De aanleg daarvan hangt samen met het opknappen van de buitenkant.  Wat de zonnepanelen betreft gaat het hier om een ALV besluit, wat het opknappen betreft valt dit onder het reguliere onderhoud. De financiële verantwoording zal uiteraard plaatsvinden. Wij hebben overigens drie offertes aangevraagd en daar één van gekozen. Zeker wat de stijgende energiekosten en het klimaat betreft is dit van belang.

Kandidaatsleden.
Vanaf 1 september kan men zich via de website melden als potentieel kandidaatslid. Pas na het volgen van voorlichting in het voorjaar van 2024 en het invullen van een vragenlijst kan men dit definitief worden. In overleg met de verkoopcommissie en de voorlichters is hiertoe besloten. Kern is mensen meer bewust maken van wat het inhoudt om een volkstuin te hebben en lid te zijn van een vereniging. Dit geldt overigens niet voor degenen die voor 1 september kandidaatslid zijn en nog geen voorlichting hebben gehad. Zij vallen onder een andere procedure en zullen eind september 2023 uitgenodigd worden. Zie verder de tekst op de website.

Rest mij eenieder nog mooie nazomerdagen op de tuin te wensen.

Tineke de Rijk, voorzitter