Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel
Weer aanmeldingen mogelijk, verkeersveiligheid,  storm Poly, zonnepanelen, de tuincontrole en bamboe.

Beste tuinders,
Uit de bestuursvergadering van 18 juli willen we het volgende  met jullie delen.

Weer aanmeldingen mogelijk. 
Vanaf september is het weer mogelijk om zich aan te melden als kandidaats-lid. Dit besluit was door het bestuur al begin juni genomen maar er werd nog overlegd met de Verkoopcommissie over o.a. het organiseren van voorlichting en het aanmeldingsproces. In principe dient  ieder kandidaatslid eerst een gesprek te voeren voor men officieel tot de lijst toegelaten wordt.  In deze periode hebben zich een zestal mensen spontaan bij het bestuur gemeld en de kans gekregen zich al in te schrijven. En dan gebeurt er iets wat we echt niet konden vermoeden: iemand die net ingeschreven stond was de enige met belangstelling voor een te koop staand huisje. Statutair had zij het recht van koop en dat is dus gebeurd. Niemand van de kandidatenlijst had zich verder gemeld! Dit heeft tot veel vragen bij het bestuur geleid.

We hebben derhalve besloten dat alle nieuwe kandidaatsleden eerst voorlichting moeten volgen voor ze definitief lid kunnen worden. Dit start in september (zie website). Dit houdt in dat de anderen die zich reeds gemeld hebben, niet voor de koop van een huisje in augustus in aanmerking komen.

Verkeersveiligheid
Vorige week ging het in de bocht voor de Klomp bijna mis. Twee spelende kinderen en een snelle elektrische fietser misten elkaar net. Doodeng!
Besloten is nu om daar een grote spiegel op te hangen zodat er beter zicht is op wat er om de hoek aan komt.  
Verder geldt conform het tuinreglement art. 9.1 dat de maximumsnelheid op het gehele complex 5 km per uur is (is stapvoets).
Let ook op art. 9.4: paden vrij houden en op eigen tuin fietsen etc parkeren.
Nogmaals in dit kader: geen fietsen parkeren op de paden  en geen overhangende takken dit ook i.v.m. het aan kunnen rijden van een ambulance!!

Storm Poly
De storm heeft geleid tot het splijten van stammen en het omwaaien of scheef gaan hangen van bomen. Gelukkig weinig verdere schade.
Er zijn daarom door de Bomencommissie noodkapvergunningen verleend voor 7 coniferen op N17, 1 berk op N 8,  een deel van een geoorde wilg op N 20 en een es op F 23.

Zonnepanelen.
Er is een principebesluit genomen om tot de aanschaf en aanleg  van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt over te gaan.

Tuincontrole
Tussen 28 juli en 5 augustus zullen door de vakvertegenwoordigers de als “mogelijke zorgtuinen” waargenomen tuinen gecontroleerd worden. Als vervolgens wordt vastgesteld dat het hier inderdaad een zorgtuin betreft zal er overlegd worden met de betrokken tuinder over wat te doen. De controle wordt gedaan door een groep van vijf, die van het bestuur daarvoor toestemming hebben deze zorgtuinen te betreden. Daarnaast zal er op ieder vak aandacht zijn voor de paden en overhangend groen. In overleg met de ledenraad wordt er verder gewerkt aan een nieuw systeem waarbij de tuincontrole door een team van experts plaats zal vinden en er zowel aandacht is voor de tuin, de doelstelling natuurlijk tuinieren als het huisje. Naast controle is de gedachte hierbij om tuinders meer te ondersteunen. Meer informatie volgt.

Bamboe
Bamboe: die mooi wuivende plant is op ons complex een groot probleem aan het worden. De woekerende versie is op verschillende plekken met een opmars bezig. Het is in de praktijk echter zichtbaar dat er geen niet-woekerende bamboe bestaat. Ook bij deze soorten zoeken de wortelstokken “de vrijheid” om zich te vermeerderen.
Zowel bij verkoop als wat de relatie tussen buren betreft heeft dit al de nodige grote problemen opgeleverd waaraan flinke kosten zaten.
Besloten is: tuin met bamboe wordt niet meer getaxeerd en verkocht en bamboe dient verwijderd te worden. Een voorstel tot wijziging van o.a. het Tuinreglement zal hiervoor ingediend worden tijdens de ALV.
Verdere informatie over een plan van aanpak volgt.

Geen eigen rechter spelen.
Een dezer dagen kreeg ik het bericht dat bij een tuinder zonder dat daar toestemming voor was, takken van een boom zijn afgezaagd. Dit is volstrekt ontoelaatbaar. Als u problemen met begroeiing van buren hebt dient u dit bij de vakvertegenwoordiger/ledenraad te melden. Op eigen houtje de snoeischaar pakken kan echt niet!

Verder wens ik ieder fijne (vakantie-) weken op de tuin toe. De regen doet de planten goed en achter de wolken schijnt de zon.

Tineke de Rijk
Voorzitter VTV Linnaeus