Toelichting besluiten ALV

Wat is er nu precies afgesproken?
In deze nieuwsbrief: toelichting op en verdere uitleg van een aantal genomen besluiten op de ALV van 22 mei. De stemmingsuitslagen hebt u in de vorige nieuwsbrief kunnen vinden. Het verslag van de ALV, waarvoor dank aan tuinder Jose Otte van Kraanvogel 3, is inmiddels ook gereed en beschikbaar. Daar kunt u het een en ander in nalezen. Een aantal besluiten hebben we eruit gelicht omdat blijkt dat er behoefte is aan nadere toelichting. Alle wijzigingen in de reglementen worden in principe van kracht na 22 mei 2022.

Wijzigen pensioenleeftijd voor het doen van de tuindienst.
Het in art 23. Van het Tuinreglement “Algemene Tuindienst” veranderen van “vanaf 65 jaar” in “AOW-gerechtigde leeftijd”. (nu 66 jaar en 7 maanden, in 2024 op 67 jaar). In het oude artikel gold een uitzonderingsbepaling  voor vrouwen die voor 2008 een tuin hebben: voor hen geldt het stoppen bij 60 jaar. Tijdens de ALV is toegezegd dat  deze uitzonderingsbepaling gehandhaafd blijft. Degenen die 65 waren voor 23 mei 2022  en langer dan 5 jaar lid, zijn eveneens niet verplicht om boven deze leeftijd tuindiensten te doen.

Het hebben van een houtkachel/rieten dak
De houtkachels: het voorstel om een houtkachel te hebben is aangenomen onder voorwaarde van het stookprotocol. (Art. 56 bouwreglement). Dit houdt in zowel het voldoen aan een aantal voorwaarden als ook de beperking tot het gebruiken van de houtkachel tussen 1  oktober en 1 maart bij een buitentemperatuur beneden12 graden. Het bestuur maakt hierbij wel de kanttekening dat als regelgeving vanuit de gemeente of andere instanties in deze zich wijzigt en het artikel hiermee in strijd is dit weer aangepast dient te worden. Nu tekent zich al af dat de GGD houtkachels afraadt. Er wordt nu ook uitgezocht of het hebben van een houtkachel gevolgen heeft voor het te verzekeren bedrag en de premie. Het laatste geldt ook voor het toevoegen van rieten daken aan art.  20.2 van het bouwreglement . 

Gereedschap in kas
Als men alleen een kas heeft en geen schuur is het toegestaan daar tuingereedschap in te bewaren. Echter: een kas is geen schuur en dient dus niet als zodanig gebruikt te worden.

Evaluatie pilot gebruik aggregaat en licht mechanisch gereedschap in de maand april.
Conform art. 4 tuinreglement was dit toegestaan tot  1 april. Op advies van de ledenraad is dit in de ALV van oktober 2021 als pilot uitgebreid tot 1 mei. Afhankelijk van de evaluatie in de ALV van mei 2022  zou er besloten worden of dit ook uitgebreid zou worden naar de maand september. Formeel mag er immers pas na 1 oktober weer zo gewerkt worden. Een dergelijke uitbreiding zou tuinders meer mogelijkheden geven om het huisje te verven etc. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen op de ALV bleek positief. Dit betekent dat ook in de maand september er zo gewerkt kan worden. In het seizoen gelden nu de dinsdag-, vrijdag-  en zaterdagochtenden van negen tot een uur als ochtenden waar ook de apparatuur gehanteerd mag worden.  Voor een volgende ALV zal dan op de agenda staan  of het tuinreglement definitief gewijzigd dient te worden.

De begroting
In de ALV zijn opmerkingen gemaakt over de wel heel summiere wijze van begroten. Dat klopt: maar dit wordt mede veroorzaakt door het niet hebben  van een penningmeester. Overigens is er nu wel voor het eerst een meerjarenbegroting opgesteld. We houden als bestuur bovendien de uitgaven nauwlettend in de gaten waardoor we  een financieel gezonde organisatie zijn. Maar er kan een grote kostenpost als riolering aankomen. In dit kader is ook gevraagd naar hoe de vernieuwing van het terras /het Trefpunt gefinancierd wordt. Onder de post onderhoud vindt u daar de komende jaren gereserveerde bedragen voor. Voor dit jaar is daar de financiering van de renovatie van het terras uit gepland. Wat de verdere plannen voor de renovatie betreft: deze zijn in overleg met de leden ontwikkeld en over langere tijd ter inzage en commentaar beschikbaar geweest. Voor zowel de buitenkant van het Trefpunt als van binnen wordt er nu nog aan de verdere uitwerking daarvan gewerkt.

Algemene evaluatie
In het algemeen werd de rol van Wouter de Graaf als “spreekstalmeester” heel positief gewaardeerd.  De communicatie verliep mede daardoor soepel. En door het zich voorstellen van de leden van verschillende commissies kreeg men zo de gezichten bij de namen. En meer kennis van alle activiteiten. Wel had men moeite met de stemprocedure: zowel vooraf als tijdens de vergadering. De wens gaat toch uit naar het alleen tijdens de ALV stemmen. Dat is ook de wens van het bestuur. Echter: we hebben  nu nog voor een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen gekozen omdat niet alle leden i.v.m. corona al naar het Trefpunt wilden/konden komen. Verder was het verzoek om in de toekomst niet alleen de tekst van de te wijzigen reglementen in het ALV boekje te doen, maar  daar ook een advies vanuit het bestuur bij te geven.

Tineke de Rijk, voorzitter