ALV 21 mei

Stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Komende zondag is het zover. De eerste Algemene Ledenvergadering zonder verplichte coronamaatregelen!
Ook de eerste “gewone” na de invoer van de nieuwe statuten, die een maand voor het uitbreken van de pandemie, in januari 2020 van kracht werden.

Dit roept vragen op als:

 1. waar blijven de stembiljetten?
 2. hoe verloopt het stemmen?
 3. hoe kan ik per volmacht stemmen?

De eerste vraag laat zien hoe snel we aan een toch abnormale situatie gewend zijn geraakt. Dat u de stembiljetten van te voren kreeg was een wettelijk geregelde coronanoodoplossing. Iedereen kon zo toch stemmen zonder dat we bij elkaar mochten komen.
Nu gaat het weer als vanouds.

De tweede vraag: De leden die naar de vergadering komen, stemmen daar bij handopsteking, eventueel met een rode of groene kaart. Er wordt meteen in de zaal geteld en de uitslag bekend gemaakt.
Als er op personen gestemd moet worden (bijv. bestuursverkiezing) dan gebeurt dit schriftelijk. Bij de inschrijving ontvangt u naast de rode en groene kaart, dan ook het formulier waarop u anoniem op de persoon/personen kunt stemmen.
Dit formulier kunt u bij de stemcommissie in de stembus doen.
Die worden later, maar voor het einde van de vergadering geteld en de uitslag bekend gemaakt.

De derde vraag: De leden die niet naar de ALV kunnen of willen komen, mogen door de invoering van de nieuwe statuten een volmacht afgeven aan zijn/haar partner, meerderjarig gezinslid of een ander stemgerechtigd lid van de vereniging.
.
Waar zo’n machtiging aan  moet voldoen, vindt u hier door te klikken. U kunt hem ook printen en invullen. Een handgeschreven formulier met dezelfde inhoud voldoet ook.

Let op: een machtiging mag niet per email verstuurd worden.

21 Mei: ALV

Oproep tot het bijwonen van de 96e ALV
Zondag 21 mei 2023: Aanvang 12.00 uur
Zaal open vanaf 11 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt, Stammerlandweg 25, Amsterdam Z.O.

 
 
Agenda 96ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging Linnaeus
 

 1. Opening door voorzitter Tineke de Rijk
 2. Goedkeuring notulen 95ste ALV dd. 22-05-2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2022
 5. Financiën
 • Jaarcijfers 2022
 • Verslag financiële commissie
 • Goedkeuring begroting 2023 
 • Vaststelling contributie en tarieven2023/2024
 • Decharge bestuur
 1. Jaarverslag ledenraad
 2. Bestuursverkiezingen volgens rooster van aftreden. Er zijn geen (tegen)kandidaten.
 3. Bekrachtiging ledenraad en kascommissie
 4. Voorstellen commissies, hun leden en taken
 5. Stemming over voorgestelde wijzigingen in Statuten en Reglementen
 6. Rondvraag en sluiting

Alle vergaderstukken inclusief de uitgeschreven wijzigingsvoorstellen liggen twee weken voor de vergadering ter inzage in de vergaderruimte in ’t Trefpunt en worden op die datum ook in de Nieuwsbrief of indien nodig per post naar u toegestuurd.

het bestuur

Toelichting besluiten ALV

Wat is er nu precies afgesproken?
In deze nieuwsbrief: toelichting op en verdere uitleg van een aantal genomen besluiten op de ALV van 22 mei. De stemmingsuitslagen hebt u in de vorige nieuwsbrief kunnen vinden. Het verslag van de ALV, waarvoor dank aan tuinder Jose Otte van Kraanvogel 3, is inmiddels ook gereed en beschikbaar. Daar kunt u het een en ander in nalezen. Een aantal besluiten hebben we eruit gelicht omdat blijkt dat er behoefte is aan nadere toelichting. Alle wijzigingen in de reglementen worden in principe van kracht na 22 mei 2022.

Wijzigen pensioenleeftijd voor het doen van de tuindienst.
Het in art 23. Van het Tuinreglement “Algemene Tuindienst” veranderen van “vanaf 65 jaar” in “AOW-gerechtigde leeftijd”. (nu 66 jaar en 7 maanden, in 2024 op 67 jaar). In het oude artikel gold een uitzonderingsbepaling  voor vrouwen die voor 2008 een tuin hebben: voor hen geldt het stoppen bij 60 jaar. Tijdens de ALV is toegezegd dat  deze uitzonderingsbepaling gehandhaafd blijft. Degenen die 65 waren voor 23 mei 2022  en langer dan 5 jaar lid, zijn eveneens niet verplicht om boven deze leeftijd tuindiensten te doen.

Het hebben van een houtkachel/rieten dak
De houtkachels: het voorstel om een houtkachel te hebben is aangenomen onder voorwaarde van het stookprotocol. (Art. 56 bouwreglement). Dit houdt in zowel het voldoen aan een aantal voorwaarden als ook de beperking tot het gebruiken van de houtkachel tussen 1  oktober en 1 maart bij een buitentemperatuur beneden12 graden. Het bestuur maakt hierbij wel de kanttekening dat als regelgeving vanuit de gemeente of andere instanties in deze zich wijzigt en het artikel hiermee in strijd is dit weer aangepast dient te worden. Nu tekent zich al af dat de GGD houtkachels afraadt. Er wordt nu ook uitgezocht of het hebben van een houtkachel gevolgen heeft voor het te verzekeren bedrag en de premie. Het laatste geldt ook voor het toevoegen van rieten daken aan art.  20.2 van het bouwreglement . 

Gereedschap in kas
Als men alleen een kas heeft en geen schuur is het toegestaan daar tuingereedschap in te bewaren. Echter: een kas is geen schuur en dient dus niet als zodanig gebruikt te worden.

Evaluatie pilot gebruik aggregaat en licht mechanisch gereedschap in de maand april.
Conform art. 4 tuinreglement was dit toegestaan tot  1 april. Op advies van de ledenraad is dit in de ALV van oktober 2021 als pilot uitgebreid tot 1 mei. Afhankelijk van de evaluatie in de ALV van mei 2022  zou er besloten worden of dit ook uitgebreid zou worden naar de maand september. Formeel mag er immers pas na 1 oktober weer zo gewerkt worden. Een dergelijke uitbreiding zou tuinders meer mogelijkheden geven om het huisje te verven etc. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen op de ALV bleek positief. Dit betekent dat ook in de maand september er zo gewerkt kan worden. In het seizoen gelden nu de dinsdag-, vrijdag-  en zaterdagochtenden van negen tot een uur als ochtenden waar ook de apparatuur gehanteerd mag worden.  Voor een volgende ALV zal dan op de agenda staan  of het tuinreglement definitief gewijzigd dient te worden.

De begroting
In de ALV zijn opmerkingen gemaakt over de wel heel summiere wijze van begroten. Dat klopt: maar dit wordt mede veroorzaakt door het niet hebben  van een penningmeester. Overigens is er nu wel voor het eerst een meerjarenbegroting opgesteld. We houden als bestuur bovendien de uitgaven nauwlettend in de gaten waardoor we  een financieel gezonde organisatie zijn. Maar er kan een grote kostenpost als riolering aankomen. In dit kader is ook gevraagd naar hoe de vernieuwing van het terras /het Trefpunt gefinancierd wordt. Onder de post onderhoud vindt u daar de komende jaren gereserveerde bedragen voor. Voor dit jaar is daar de financiering van de renovatie van het terras uit gepland. Wat de verdere plannen voor de renovatie betreft: deze zijn in overleg met de leden ontwikkeld en over langere tijd ter inzage en commentaar beschikbaar geweest. Voor zowel de buitenkant van het Trefpunt als van binnen wordt er nu nog aan de verdere uitwerking daarvan gewerkt.

Algemene evaluatie
In het algemeen werd de rol van Wouter de Graaf als “spreekstalmeester” heel positief gewaardeerd.  De communicatie verliep mede daardoor soepel. En door het zich voorstellen van de leden van verschillende commissies kreeg men zo de gezichten bij de namen. En meer kennis van alle activiteiten. Wel had men moeite met de stemprocedure: zowel vooraf als tijdens de vergadering. De wens gaat toch uit naar het alleen tijdens de ALV stemmen. Dat is ook de wens van het bestuur. Echter: we hebben  nu nog voor een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen gekozen omdat niet alle leden i.v.m. corona al naar het Trefpunt wilden/konden komen. Verder was het verzoek om in de toekomst niet alleen de tekst van de te wijzigen reglementen in het ALV boekje te doen, maar  daar ook een advies vanuit het bestuur bij te geven.

Tineke de Rijk, voorzitter

stemuitslagen 95e ALV

De stemuitslagen 95e ALV

Afgelopen maandag is de telling en hertelling afgerond en hier volgen de resterende uitslagen.

Op Formulier A  verantwoordingsdeel

167 uitgebrachte stemmen
waarvan 1 ongeldig (niet anoniem)

Op formulier B: wijzigingen huishoudelijk- en tuinreglement

162 uitgebrachte stemmen
waarvan 1 ongeldig (niet anoniem)

Op formulier C: wijzigingen in het bouwreglement 

163 uitgebrachte stemmen
waarvan 1 ongeldig (niet anoniem)
 Art. 20 lid 2 , 24 en 56 zijn aangenomen met een verzekeringstechnisch en financieel voorbehoud.  
het bestuur

Terugblik op ALV EN OPENINGSFEEST

ALV EN OPENINGSFEEST: DRUK BEZOCHT!

Nu de corona beperkingen van de baan zijn was het mogelijk om de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer fysiek te houden. En om voor de opening van het nieuwe tuinseizoen een echt feest voor de tuinders van Linnaeus te organiseren. Op beiden kijken we met plezier terug.

De ALV van 22 mei.

Hoewel het zonnetje buiten scheen werd deze vergadering goed bezocht door zo’n 102 tuinders. Voor degenen die grote gezelschappen nog liever vermijden, Corona is immers nog niet weg, was het mogelijk de bijeenkomst digitaal te volgen. Er moest zowel voor twee bestuursleden als een groot aantal voorstellen voor reglementen en “vaste” zaken als de begroting, contributie en tarieven en de jaarstukken gestemd worden. Alle stemformulieren waren van een unieke code voorzien. Zo kon er per tuin een keer gestemd worden.  De formulieren konden zowel vooraf in de brievenbus gedaan worden, als op de vergadering ingeleverd worden. De uitslagen van de bestuursverkiezing zijn tijdens de vergadering bekendgemaakt en de overige uitslagen zijn  u al in de vorgie nieuwsbrief toegestuurd. Op de ALV stelden de volgende commissies zich voor: de ledenraad, taxatiecommissie, verkoopcommissie, bouwcommissie, atlasgroep en sociale activiteiten zich voor en gaven ze een inkijkje in wat ze zoal voor de vereniging doen. Heel wat dus! Wouter de Graaf (ja de zoon van…), tuinder van Nachtegaal, was tijdens de vergadering “spreekstalmeester” en zorgde voor een luchtige toon en dat in de gaten gehouden kon worden wie er aan het woord wilde komen. Belangrijk om te weten is ook dat de pilot om tot 1 mei in plaats van tot 1 april met aggregaten en licht mechanische apparatuur te werken als positief is geëvalueerd. Dit houdt in dat dit ook van 1 sept-1 oktober mogelijk wordt. Voorts geldt, zoals al in de ALV van oktober 2021 besloten, dat er nu in het seizoen op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 09.00-13.00 uur met dit materiaal gewerkt kan worden.

Inmiddels heeft Bjorn de Jong, kandidaat algemeen bestuurslid, na er nog eens goed over nagedacht te hebben, besloten zich terug te trekken. Dit omdat bij nader inzien het algemene bestuurswerk niet goed te combineren zal zijn met de vele uitvoerende taken van Bjorn die hij graag wil blijven doen voor de vereniging. De afspraak is nu wel dat Bjorn als adviseur vanuit de bouwcommissie de bestuursvergaderingen bijwoont. Dat geldt overigens ook voor de voorzitter van de ledenraad, Antoinette Jaegers. 

Het feest van 28 mei

Het was in het begin best wel een zorg of de tuinders nog wel zin zouden hebben in een groot feest. Nou: dat bleek niet nodig! Al dagen van tevoren was er al een inschrijving-stop op het aantal (150!) mensen voor het eten. Met door de keukenploeg zelf gemaakte salades en super hamburgers, verse  patat en schepijs vanaf speciale karren werden de magen aardig gevuld. En ook de bar kon op belangstelling rekenen. Geopend door een brass band met de kleinste en aandoenlijkste drummer ooit was er ook in de avond muziek van zowel een dj als de zangers Win Santhuyzen (ja, ook zoon van…) en Dennis. De voetjes gingen van de vloer, van piepjong 3 jaar tot een tachtigjarige …

Dit alles georganiseerd door een ploeg vrijwilligers: Saskia, Chris, Donald, Paddy, Ingrid, Patrick, Jan-Willem en Marie-Louise. Ook de bar commissie heeft hard gewerkt. Het was een heerlijk feest en er ligt nog meer in het verschiet.

Voor nu wens ik allen een goed tuinseizoen toe.

Tineke de Rijk
Voorzitter bestuur Linnaeus.

ALV 22 mei: stukken

Algemene Ledenvergadering 2022

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze 95e Algemene Ledenvergadering 22 mei aanstaande.
Locatie: het Trefpunt..De vergadering start om 12.00 uur.
Inschrijven en afgeven volmachten vanaf 11.00 uur.

Voor degenen onder ons die zich nog niet prettig voelen in grote groepen mensen is de vergadering ook live via een YouTube link te volgen. Deze wordt zaterdag ook via de Nieuwsbrief verspreid.
Om zoveel mogelijk leden de kans te geven om veilig te stemmen is de volgende stemprocedure op verzoek van de voorzitter ingericht.

Hier vindt u het ALV boekje met alle vergaderstukken.

Het apart genoemde stookprotocol vindt u hier.

Alle stukken, inclusief het uitgebreide en gedetailleerde financieel jaarverslag van ons administratiekantoor liggen vanaf vandaag ook ter inzage in het Trefpunt

Stemprocedure
De stemmen worden schriftelijk en anoniem uitgebracht. Stemformulieren worden ingevouwen in het verenigingsblad in uw brievenbus op de tuin verdeeld uiterlijk 15 mei. 

 • Vooraf stemmen: De ingevulde stemformulieren kunt u tot zaterdag 21 mei uiterlijk 14.00 uur indienen in de brievenbus van het bestuur.
 • Tijdens de vergadering: Wilt u aanwezig zijn en daar stemmen, ook dan gebruikt u de stemformulieren die u ingevouwen in het verenigngsblad heeft ontvangen. Let op: Er worden geen nieuwe stemformulieren tijdens de vergadering uitgereikt.
 • Bij volmacht stemmen, overhandig uw schriftelijke volmacht verklaring en uw stemformulieren  aan de gevolmachtigde.  Deze levert, voor aanvang van de vergadering, de volmacht in bij de kiescommissie, ingesteld door het bestuur en gebruikt de stemformulieren van u tijdens het stemmen.

ALV: 22 Mei

Een “gewone” ALV

We kunnen weer fysiek ofwel “ gewoon” met elkaar vergaderen. De ALV vindt plaats op 22 mei 2022 vanaf 12.00 uur in het Trefpunt. De ALV is toegankelijk voor alle leden. Er komt ook een link beschikbaar voor degenen die nog angst hebben voor een Coronabesmetting tussen veel mensen en de ALV thuis digitaal willen volgen.
Stemmen wordt voor iedereen die stemgerechtigd is mogelijk gemaakt. Fysiek, schriftelijk en via volmacht.
Voor alle duidelijkheid verwijzen we u naar Artikel 20 – Toegang en stemrecht van de Statuten en de ook voorgaande Corona-jaren geldende tijdelijke noodwet Covid-19.
.
U kunt zich nog melden als kandidaat voor het bestuur tot komende zondag. Voor het  voorzitterschap is er inmiddels een kandidaat. De vice-voorzitter stelt zich hiervoor beschikbaar. De bestuurder Groen en Water blijft deze functie ook vervullen. Idem die voor gebouwen en huisjes en ICT.  Wij zoeken nu met name een penningmeester en een bestuurslid communicatie. 

22Mei : ALV

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV van 22 mei komt eraan.  Eventuele amendementen voor de reglementen kunt u voor half april indienen. Wij hopen nog op mensen met belangstelling voor de verschillende bestuursfuncties van met name voorzitter, penningmeester en G&W.

U kunt hiervoor zowel contact opnemen met uw vakvertegenwoordiger als info@volkstuin-linnaeus.nl met uw vragen, voorstellen en ideeën. Ook kunnen we een afspraak maken.

Binnenkort volgt meer informatie over de ALV.

22 mei: ALV

Op 22 mei is de ALV

De voorbereidingen zijn gestart. Er zijn al voorstellen binnengekomen, zoals het al dan niet toestaan van houtkachels en de aanpassing van de werkplicht.
Ook kunt u zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur.
De huidige voorzitter treedt af en is niet herkiesbaar. De penningmeester treedt ook af en de tweede penningmeester wil ook graag iets anders gaan doen. Versterking van het secretariaat is ook welkom. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie, groot of klein, geeft u dat dan door aan het huidige bestuur: info@volkstuin-linnaeus.nl onder vermelding kandidaat-bestuurslid. 

Verslag ALV

Beste tuinders,

Op 31 oktober was er een extra “hybride” ALV: in ’t Trefpunt werd er fysiek vergaderd en tuinders konden de bijeenkomst volgen via een live-stream (waarvoor dank aan Anita en Adu Wijnhard en Harm Snel). Deze live-stream is overigens nog te zien op de website van VTV Linnaeus waar ook alle documenten te zien zijn.In deze nieuwsbrief een kort verslag, in het voorjaar hopen we  met elkaar weer een “normale” ALV te kunnen houden.