ALV 26 Mei 11:30

Uitnodiging en Agenda 97ste Algemene Ledenvergadering
Zondag 26 mei 2024

Aanvang 11.30 uur
De zaal is open vanaf 10.30 uur

Locatie: Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt, Stammerlandweg 25, Amsterdam Z.O.

AGENDA:

 1. Opening door voorzitter Tineke de Rijk
 2. Goedkeuring notulen 96ste ALV dd. 21-05-2023
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2023
 5. Financiën– Verslag over en jaarcijfers 2023

– Verantwoording kascommissie 
– Decharge bestuur over financieel beleid 2023
– Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2024 en investeringen en uitgaven ten laste van
reserves en voorzieningen 

– Vaststelling contributie, bijdragen en financiële mandatering, hoogte van boetes 2024/2025,
bedrag verborgen gebreken

Deze stukken worden u uiterlijk 12 mei in het ALV boekje toegezonden. Vanaf dat moment liggen ze ook ter inzage in de bestuursvergaderkamer.
 

 1. Verantwoording  ledenraad
 2. Bestuursverkiezingen
 3. Bekrachtiging  door ALV van Ledenraadsleden en Kascommissie
 4. Voorstellen commissies, hun leden en taken.
 5. Royement Albatros 4
 6. Stemming over voorgestelde wijzigingen in statuten en reglementen
 7. Rondvraag over dit deel agenda.
 8. Inhoudelijke discussie en besluitvorming over toekomst Volkstuinvereniging Linnaeus

Op 12 mei ontvangt u in het ALV-boekje een aantal voorstellen op basis van het advies van de werkgroep. U ontvangt wel nu reeds dit adviesrapport. Klik hier 

 1. Sluiting uiterlijk 14.00 uur.
Komt allen!