21 Mei: ALV

Oproep tot het bijwonen van de 96e ALV
Zondag 21 mei 2023: Aanvang 12.00 uur
Zaal open vanaf 11 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt, Stammerlandweg 25, Amsterdam Z.O.

 
 
Agenda 96ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging Linnaeus
 

 1. Opening door voorzitter Tineke de Rijk
 2. Goedkeuring notulen 95ste ALV dd. 22-05-2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2022
 5. Financiën
 • Jaarcijfers 2022
 • Verslag financiële commissie
 • Goedkeuring begroting 2023 
 • Vaststelling contributie en tarieven2023/2024
 • Decharge bestuur
 1. Jaarverslag ledenraad
 2. Bestuursverkiezingen volgens rooster van aftreden. Er zijn geen (tegen)kandidaten.
 3. Bekrachtiging ledenraad en kascommissie
 4. Voorstellen commissies, hun leden en taken
 5. Stemming over voorgestelde wijzigingen in Statuten en Reglementen
 6. Rondvraag en sluiting

Alle vergaderstukken inclusief de uitgeschreven wijzigingsvoorstellen liggen twee weken voor de vergadering ter inzage in de vergaderruimte in ’t Trefpunt en worden op die datum ook in de Nieuwsbrief of indien nodig per post naar u toegestuurd.

het bestuur